icon_tags Legalizaciones  icon_date 22 / 07/ 2014

Inspección técnica de edificios (ITE)

La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

L'Agència de l'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges l'ha de dur a terme un/a tècnic/a amb titulació d'arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l'edificació.

El propietaris/propietàries i les persones ocupants dels habitatges han de facilitar l'accés als habitatges i a les altres entitats de l'edifici en el moment de la inspecció, per a possibilitar l'examen dels elements comuns de l'edifici.

La inspecció consisteix en examinar l'edifici, el duu a terme el/la tècnic/a competent a qui hagi estat encarregada, i dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges. Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici als quals s'hagi tingut accés.

Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el/a tècnic/a encarregat/da de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.

Si en aquesta inspecció el/la tècnic/a detecta alguna situació anòmala amb aparença d'infrahabitatge, cal que la comuniqui a l'Agència de l'Habitatge. L'existència d'aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d'aptitud de l'edifici mentre no afecti l'estabilitat o seguretat dels elements comuns de l'edificació. Segons el tipus, la gravetat i la generalització de les deficiències, l'estat general d'un edifici pot ser:

 • Molt greu
 • Amb deficiències greus
 • Amb deficiències lleus
 • Sense deficiències

En aquells casos en què el/la tècnic/a detecti l'existència de deficiències, siguin generalitzades o no, que comportin risc per a les persones, cal que ho comuniqui de manera immediata tant a la propietat com a l'Ajuntament del municipi on és l'edifici.

L'Agència de l'Habitatge, prenent com a base l'informe de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges atorgarà un certificat d'aptitud que notificarà directament a la propietat. Segons quin sigui l'estat general de l'edifici, el certificat d'aptitud pot ser d'apte o no apte.

Qui ho pot demanar?

S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

 • Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de la seva antiguitat.
 • Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
 • Si l'edifici o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir a programes públics de foment de la rehabilitació

Resten exclosos de l'obligació d'inspecció tècnica aquells edificis d'habitatges que hagin estat declarats inicialment en ruïna per l'ens local competent i els edificis unifamiliars.

L'obligació de sotmetre els edificis d'habitatges a inspecció tècnica correspon a:

 • Propietat vertical: als propietaris/propietàries.
 • Propietat horitzontal: a la comunitat de propietaris/propietàries.

On es pot fer?
Dates

Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent són els següents:

Anteriors a 1930 fins el 31/12/2012
Entre 1931 i 1950 fins el 31/12/2013
Entre 1951 i 1960 fins el 31/12/2014
Entre 1961 i 1970 fins el 31/12/2015
A partir de 1971 fins l'any en què l'edifici tingui 45 anys d'antiguitat
Preu

  El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica obligatòria és a càrrec de les persones obligades a la realització de la inspecció (propietaris/àries de l'immoble o comunitats de propietaris segons sigui el cas).

Organisme responsable